4-Digit Display

Module hiển thị 4 led 7 đoạn sử dụng IC Driver TM1637 chuyên điều khiển Led 7 đoạn nên chỉ cần sử dụng 2 chân của vi điều khiển là đã có thể điều khiển và sử dụng. Module có thể được dùng trong nhiều ứng dụng thể hiện thông tin số như đồng hồ hay nhiệt độ, độ ẩm…

Thông số kỹ thuật

 • Hỗ trợ cả 3.3V và 5V
 • IC Driver: TM1637
 • Số led 7 thanh: 4 led 0.36”
 • Chân điều khiển: CLK, DIO.
 • Tương thích với chuẩn cắm plug& play 4 pin Blocky Piece

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

 • Bước 1. Chuẩn bị các phần cứng sau:
  • Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO
  • Module 4 digit display
 • Bước 2. Dùng dây nối module 4 digit display vào cổng cắm D2 của Blocky Uno.
 • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.
dav

Code mẫu

 • Bước 2: Mở example code của thư viện trong Arduino từ menu File > Examples > TM1637 > tm1637test và upload

 

 

#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY  2000

const uint8_t SEG_DONE[] = {
 SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,      // d
 SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,  // O
 SEG_C | SEG_E | SEG_G,              // n
 SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G      // E
 };

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup()
{
 pinMode(15, OUTPUT);
 digitalWrite(15, HIGH);
}

void loop()
{
 int k;
 uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
 uint8_t blank[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
 display.setBrightness(0x0f);

 // All segments on
 display.setSegments(data);
 delay(TEST_DELAY);

 // Selectively set different digits
 data[0] = display.encodeDigit(0);
 data[1] = display.encodeDigit(1);
 data[2] = display.encodeDigit(2);
 data[3] = display.encodeDigit(3);
 display.setSegments(data);
 delay(TEST_DELAY);

 /*
 for(k = 3; k >= 0; k--) {
 display.setSegments(data, 1, k);
 delay(TEST_DELAY);
 }
 */

 display.clear();
 display.setSegments(data+2, 2, 2);
 delay(TEST_DELAY);

 display.clear();
 display.setSegments(data+2, 2, 1);
 delay(TEST_DELAY);

 display.clear();
 display.setSegments(data+1, 3, 1);
 delay(TEST_DELAY);


 // Show decimal numbers with/without leading zeros
 display.showNumberDec(0, false); // Expect: ___0
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(0, true); // Expect: 0000
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(1, false); // Expect: ___1
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(1, true); // Expect: 0001
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(301, false); // Expect: _301
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(301, true); // Expect: 0301
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(14, false, 2, 1); // Expect: _14_
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(4, true, 2, 2); // Expect: 04__
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-1, false); // Expect: __-1
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-12);    // Expect: _-12
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-999);    // Expect: -999
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(-5, false, 3, 0); // Expect: _-5_
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0xf1af);    // Expect: f1Af
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0x2c);     // Expect: __2C
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true); // Expect: 00d1
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true, 2); // Expect: d1__
 delay(TEST_DELAY);
 
 // Run through all the dots
 for(k=0; k <= 4; k++) {
  display.showNumberDecEx(0, (0x80 >> k), true);
  delay(TEST_DELAY);
 }

 // Brightness Test
 for(k = 0; k < 4; k++)
 data[k] = 0xff;
 for(k = 0; k < 7; k++) {
  display.setBrightness(k);
  display.setSegments(data);
  delay(TEST_DELAY);
 }
 
 // On/Off test
 for(k = 0; k < 4; k++) {
  display.setBrightness(7, false); // Turn off
  display.setSegments(data);
  delay(TEST_DELAY);
  display.setBrightness(7, true); // Turn on
  display.setSegments(data);
  delay(TEST_DELAY); 
 }

 
 // Done!
 display.setSegments(SEG_DONE);

 while(1);
}

Bạn cần thay đổi số pin tương ứng với cổng cắm D2 trên Uno.

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 2
#define DIO 3