Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

DHT22 là phiên bản cao cấp hơn của DHT11 với độ chính xác và ổn định cao hơn và dải đó cũng được rộng hơn so với DHT11.

Thông số kỹ thuật

 • Hỗ trợ cả 3.3V và 5V
 • Sử dụng chân tín hiệu digital
 • Dải độ ẩm hoạt động: 0% – 100% RH, sai số ±2%RH
 • Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 80°C, sai số ±0.5°C
 • Tương thích với chuẩn cắm plug& play 4 pin Blocky Piece

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

 • Bước 1. Chuẩn bị các phần cứng sau:
  • Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO
  • Module cảm nhiệt độ độ ẩm DHT22
 • Bước 2. Dùng dây nối module cảm biến vào cổng cắm D2 của Blocky Uno.
 • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.

Code mẫu

Bạn cần cài đặt thư viện DHT (cung cấp bởi Adafruit) cho Arduino từ Library Manager

Sau đó upload đoạn code sau:

// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2   // what digital pin we're connected to

// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHTxx test!");

 dht.begin();
}

void loop() {
 // Wait a few seconds between measurements.
 delay(2000);

 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
}

Chú ý bạn chọn đúng loại cảm biến là DHT22 và pin tương ứng với cổng cắm D2 trên UNO

#define DHTPIN 2   // what digital pin we're connected to

// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)

Sau khi upload code, bạn theo dõi cửa sổ Serial monitor để thấy kết quả đọc từ cảm biến.