Project Hub

Học IoT bắt đầu với board nào?

Khi bắt đầu tìm hiểu và tự mình làm các ứng dụng IoT bạn sẽ cần các board mạch phần cứng để lập trình bao gồm các board mạch chính lập trình được sử dụng một loại vi điều khiển nào đó (microcontroller control unit, MCU) có chức năng như…